Rynkiem regulowanym w rozumieniu art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finan-sowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

Rynek regulowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje:

– rynek giełdowy, który jest organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę

– rynek pozagiełdowy, który jest organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy

– towarowy rynek instrumentów finansowych, który jest organizowany przez giełdę towarową w rozumieniu ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towaro-wych . Spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może organizować rynki wyodrębnione pod względem rodzaju papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak również rodzaju ich emitentów. Spółka prowadząca giełdę może w ramach organizowania rynku giełdowego wyodrębnić

rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej „rynkiem oficjalnych notowań”, spełniający dodatkowe, w stosunku do minimalnych wymogów określonych dla rynku regulowanego, wymogi dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku.

Na podstawie delegacji ustawowej Minister Finansów wydał rozporządzenie z 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz rozporządzenie z 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku .

Spółka prowadząca giełdę oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy zapewnia:

– koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu na danym rynku, w celu kształtowania ich powszechnego kursu

– bezpieczny i sprawny przebieg transakcji

– upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami finansowymi, które są przedmiotem obrotu na danym rynku organizowanym przez tę spółkę.

Zasadami obrotu instrumentami finansowymi są następujące reguły:

– papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu

– dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej

– proponowanie w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie pu-blicznej, nabycia instrumentów finansowych może być dokonywane wyłącznie na rynku regulowanym.

W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany na żądanie Komisji wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Leave a Reply

Nowości