Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi o charakterze udziałowym, emitowanymi od 1 lipca 2004 r. na podsatwie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych , która to ustawa została głęboko znowelizowana ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , jak też ustawą z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .

Przeprowadzane poniżej rozważania uwzględniają wskazane wyżej nowelizacje, które weszły w życie 24 października 2005 r.

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem dzia-łalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Przez publiczne proponowanie nabycia rozumie się proponowanie nabycia w sposób określony w art. 3 ustawy o ofercie publicznej. Fundusz inwestycyjny prowadzi dzia-łalność ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje go w sto-sunkach z osobami trzecimi. Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, utworzone zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. W przypadkach

i na warunkach określonych w ustawie w funduszu inwestycyjnym, jako jego organ, działają również rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów. Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres towarzystwa będącego jego organem.

Leave a Reply

Nowości