Skargę kieruje się bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu, do którego złożyliśmy odwołanie. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednak sąd na wniosek zainteresowanej strony może wydać decyzję o wstrzymaniu wykonania tej decyzji, szczególnie jeżeli może to narazić skarżącego na znaczne szkody. Jeżeli nie zdążymy w terminie 30 dni wystąpić do sądu administracyjnego, możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, który może wnieść skargę na naszą rzecz w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia osobie zainteresowanej rozstrzygnięcia w sprawie.

Od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego odwołania rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Poprzez podejmowanie uchwał w odpowiedzi na pytania prawne NSA kształtuje treść orzecznictwa organów administracji publicznej. Szczególną rolę w systemie kontroli administracji publicznej odgrywa Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy swoje funkcje kontrolne realizuje głównie dzięki rozpoznawaniu rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń NSA.

Leave a Reply

Nowości