Stąd też niemal wszystkie dziedziny prawa zajmują się gospodarką. Stosunków gospodarczych dotyczą przepisy prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i karnego. W ramach tych stosunków wyodrębnia się prawo spółek handlowych i prawo upadłościowe, a także prawo bankowe i spółdzielcze, celne, dewizowe i wekslowe oraz prawo działalności gospodarczej, jak również prawo autorskie i karne skarbowe, ochronę i kształtowanie środowiska, zamówienia publiczne i ubezpieczenia społeczne. Wszystkie te dziedziny są harmonizowane z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Polskie publiczne prawo gospodarcze zawiera więc tę część przepisów prawnych, które należą do wielu dziedzin ustawodawstwa regulujących ustrój, zasady i tryb obrotu gospodarczego. O sposobie ujęcia i zakresie tematyki każdego opracowania rozstrzyga przede wszystkim jego przeznaczenie. Tak też jest w przypadku niniejszej pracy, która powinna być przydatna dużemu gronu Czytelników. Jej wydanie treścią i rozmiarami jest dostosowane do obowiązującego programu nauczania dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Wszechnicy Mazurskiej. Można również wyrazić nadzieję, iż opracowanie posłuży jako przewodnik (vademécum) po dość skomplikowanie ujętych przepisach ustawodawstwa gospodarczego dla osób, które profesjonalnie zajmują się działalnością gospodarczą, finansami i podatkami lub też związanych w jakikolwiek sposób pracą zawodową. Niniejsze wydanie pracy uwzględnia stan prawny na dzień 30 czerwca 2001 r. Zdecydowana większość aktów normatywnych to akty ujednolicone (teksty jednolite).

Leave a Reply

Nowości