Zgodnie z art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek złożony przez zainteresowany podmiot.

– przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instru-mentów finansowych

– wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie

– nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek maklerskich instrumentów fi-nansowych’

– zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba ma-klerskich instrumentów finansowych

– oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych

– świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są maklerskie instrumenty finansowe

– prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez bank powierniczy

– doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego

– organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności określonych w art. 69 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W umowie o oferowanie maklerskich instrumentów finansowych firma inwesty-cyjna zobowiązuje się do pośrednictwa w:

– proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w zbywaniu tych papierów,

– proponowaniu przez podmiot wystawiający maklerskie instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi nabycia tych instrumentów lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji,

– proponowaniu przez wprowadzającego nabycia papierów wartościowych lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji lub

– proponowaniu przez podmiot wprowadzający maklerskie instrumenty finanso-we niebędące papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym lub do al-ternatywnego systemu obrotu lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji.

Leave a Reply

Nowości