Rynkiem regulowanym, zgodnie z art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finan-sowymi, jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi do-puszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie, przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych in-strumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

– rynek giełdowy – organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę

– rynek pozagiełdowy – organizowany przez spółkę prowadzącą rynek poza-giełdowy

– towarowy rynek instrumentów finansowych – organizowany przez giełdę towarową.

Spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może orga-nizować rynki wyodrębnione pod względem rodzaju papierów wartościowych lub in-nych instrumentów finansowych, jak również rodzaju ich emitentów. Spółka prowadzą-ca giełdę może w ramach organizowania rynku giełdowego wyodrębnić rynek oficjal-nych notowań giełdowych spełniający dodatkowe wymogi, w stosunku do minimalnych, dotyczące emitentów papierów wartościowych oraz papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na tym rynku.

Minister Finansów w drodze rozporządzenia z 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany1, uznał rynek giełdowy oraz rynek pozagiełdowy za rynki regulowane. Informację o tym fakcie KPWiG przekazała Komisji Europejskiej oraz innym państwom członkowskim.

Leave a Reply

Nowości