Sesje giefdowe

Sesje giełdowe odbywają się regularnie w siedzibie giełdy od poniedziałku do piątku w godzinach 00-13W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może na czas określony zmienić godziny odbywania sesji giełdowych.

Zarząd Giełdy określa terminy, dni i harmonogram notowań instrumentów finan-sowych. Informacje te podawane są do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na 2 tygodnie przed ich wejściem w życie.

Zarząd Giełdy może odwołać sesję giełdową z ważnych powodów, z własnej ini-cjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków giełdy.

Nadzór nad przebiegiem i porządkiem sesji giełdowej sprawuje przewodniczący sesji. Przewodniczący sesji podejmuje również inne czynności dotyczące obrotu gieł-dowego określone w regulaminie giełdy i innych przepisach giełdowych. Przewodni-czącym sesji jest upoważniony przez Zarząd Giełdy jej pracownik. W uzasadnionych przypadkach sesję giełdową może prowadzić członek Zarządu Giełdy.

Otwarcie i zamknięcie sesji giełdowej oznajmia członek Zarządu Giełdy lub przewodniczący sesji w zwyczajowo przyjęty sposób. Przewodniczący sesji może

przedłużyć czas wprowadzania zleceń maklerskich na sesję lub zawiesić ich przyjmo-wanie, opóźnić otwarcie lub przedłużyć sesję, jak również zawiesić obrót giełdowy lub przerwać sesję, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes jego uczestników. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do obrotu poszczególnymi instrume

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>