Według art. I47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tajemnica zawo-dowa obejmuje informację uzyskaną przez osoby wskazane w tejże ustawie w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach zatrudnienia, stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, dotyczącą chronio-nych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą

działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru, w szczególności informację zawierającą:

– dane osobowe strony umowy lub innej czynności prawnej

– treść umowy lub przedmiot czynności prawnej

– dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papie-rów wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi tych rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów finansowych oraz wartość środków zgromadzonych na tych rachunkach.

– maklerzy i doradcy

– osoby wchodzące w skład statutowych organów:

– firmy inwestycyjnej,

– banku powierniczego,

– towarowego domu maklerskiego, który wykonuje czynności związane z ob-rotem instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi,

– spółek prowadzących giełdę ora

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości