z spółek prowadzących rynek pozagiełdowy,

– Krajowego Depozytu,

– izby,

– osoby zatrudnione oraz osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2

– osoby zatrudnione w podmiotach pozostających w stosunku zlecenia lub w in-nym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o których mowa w pkt 2

– inne osoby, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów innych ustaw.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej istnieje również po ustaniu okreś-lonych powyżej stosunków prawnych.

Informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu wyżej wymie-nionych osób fizycznych, są ujawniane wyłącznie na żądanie osób, instytucji i organów wymienionych w art. 149 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji stanowiących taką tajemnicę osobom, instytucjom i organom wymienionym w art. 150 ust. 1 pkt 1-16 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Firmy inwestycyjne i banki powiernicze mogą przekazywać sobie objęte tajemnicą zawodową informacje o wierzytelnościach przysługujących im względem klientów z tytułu świadczonych usług – w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do ochrony ich interesów przed nierzetelnymi klientami.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości