– firmę, siedzibę i adres spółki,

– oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,

– datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, wartość nominalną, liczbę, serię, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne akcji,

– przy akcjach imiennych – wysokość dokonanej wpłaty, ograniczenia co do rozporządzania akcją,

– postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany (art. 328 k.s.h.).

Dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji i jego formy może przewidywać statut danej spółki (art. 328 § 3 k.s.h.).

Brak danych dotyczących firmy, siedziby i adresu spółki, oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka została wpisana do rejestru, akcji (wartości nominalnej, liczby, serii, rodzaju i uprawnień szczególnyc- lub brak pieczęci spółki oraz podpisu zarządu powoduje nieważność dokumentu akcji (art. 328 § 4 k.s.h.).

Do akcji dołącza się zazwyczaj kupony dywidendowe, opiewające na okaziciela i uprawniające do otrzymywania dywidendy za poszczególne lata obrotowe.

W terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza (art. 328 § 5 k.s.h.).

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 k.s.h.).

Akcje nie mogą być wydawane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje wy-dawane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka musi być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki (art. 309 § 1 i 2 k.s.h.).

Pod względem zewnętrznej formy kodeks spółek handlowych rozróżnia akcje imienne i akcje na okaziciela (art. 334 § 1). Pierwsze z nich winny w dokumencie akcji zawierać nazwisko akcjonariusza.

Leave a Reply

Nowości