Ustawa ta określa zasady, formy i tryb

Ustawa ta określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych. Stosuje się ją do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane. Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych będzie domeną tzw. podmiotów prawa publicznego realizujących potrzeby o charakterze powszechnym. Potrzebami o charakterze powszechnym będą te potrzeby, których zaspokajanie wiąże się z wykonywaniem zadań publicznych oraz służy pożytkowi społeczeństwa jako całości i dlatego leży w interesie ogólnospołecznym. Dysponujący środkami finansowymi musi:

– stosować się do przewidzianych ustawą trybów i procedur postępowania,

– równo traktować dostawców czy wykonawców,

– traktować wybór oferenta jako zgodny z określonymi w ustawie wymaganiami,

– określać przedmiot zamówienia według obiektywnych cech technicznych i jakościowych,

– wyłączyć z postępowania przetargowego wykonawców niespełniających warunków określonych w ustawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>