– brak wymogów formalnych (art. 1 lub 101 pr.weksl.),

– poręczenie za indosanta, który na wekslu zaznaczył, że zwalnia się od odpo-wiedzialności (art. 15 i 32 zd. 1 pr.weksl.),

– wypadek, gdy podpis wystawcy nie jest własnoręczny,

– awal za trasata, który weksla nie akceptował lub akcept skreślił.

Awalat może więc nie mieć zdolności wekslowej, podpis jego może być sfałszo-wany, a poręczyciel mimo tego będzie odpowiadał wekslowo. Awalista nie odpowiada zatem tylko wówczas, gdy awalat nie zaciągnął w ogóle zobowiązania wekslowego, a więc gdy brak jest jego podpisu.

Samodzielność zobowiązania awalisty wyraża się też w tym, że odpowiada on zawsze według treści weksla od momentu złożenia przez niego jego podpisu na wekslu, chociażby treść ta była inna niż w chwili złożenia podpisu przez awalata, zakres zaś odpowiedzialności awalisty nie może być rozszerzony bez jego zgody.

Zasada solidarnej odpowiedzialności awalisty jest wyrażona expressis verbis w prawie wekslowym. Artykuł 47 stanowi, że poręczyciel odpowiada za zapłatę weksla solidarnie z innymi dłużnikami wekslowymi. Awalista może po wykupieniu weksla dochodzić roszczenia zwrotnego w całości, ale tylko od osób, które podpisały się na wekslu przed nim (art. 49 pr.weksl.). Może on również żądać zapłaty od osoby, za którą poręczył. Jednakże w sytuacji, gdy z powodu nieważności podpisu wystawcy jedynie awalista będzie odpowiedzialny za zobowiązanie we

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości