Do obrotu giełdowego na danym rynku mogą być wprowadzone instrumenty fi-nansowe dopuszczone do obrotu giełdowego na tym rynku.

Akcje dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym mogą być przedmiotem obrotu w segmencie PLUS tego rynku, jeżeli:

– wartość akcji, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego i są w posia-daniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wynosi co najmniej 12 min złotych,

– akcje powyższe stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki. Warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej 500 000 akcji spółki o wartości co naj-mniej 56 min złotych jest w posiadaniu akcjonariuszy,

– właścicielami akcji, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego, jest co najmniej 300 akcjonariuszy warunku tego nie stosuje się do spółek, których akcje były notowane na giełdzie.

Warunkiem włączenia akcji do obrotu w segmencie PLUS jest ponadto złożenie przez emitenta oświadczenia, w którym zobowiąże się do:

– podawania do publicznej wiadomości w języku angielskim równocześnie z polską wersją językową skonsolidowanych i jednostkowych raportów rocznych, półrocznych oraz kwartalnych, a także raportów bieżących,

– zorganizowania co najmniej dwa razy w roku otwartych spotkań z inwestorami i analitykami,

– podawania do publicznej wiadomości kalendarza wydarzeń korporacyjnych,

– publikowania raportów bieżących i okresowych na stronach internetowych emitenta,

– zawarcia umowy z animatorem emitenta określającej obowiązki animatora w zakresie podtrzymywania płynności akcji,

– przestrzegania wszystkich zasad ładu korporacyjnego.

Leave a Reply

Nowości