Awalista – zgodnie z art. 32 zd. 1 pr.weksl. – odpowiada przy spełnieniu tych samych przesłanek i w tym samym zakresie, jak dłużnik, za którego poręczył. Awalista akceptanta odpowiada więc jak akceptant, awalista wystawcy – tak jak wystawca itd. Przepis powyższy świadczy o akcesoryjności awalu, przejawiającej się co do zasady uzależnieniem odpowiedzialności awalisty od odpowiedzialności awalata.

Odpowiedzialność awalisty jest tego samego rodzaju i oparta na tych samych za-sadach, na jakich odpowiada awalat, a więc odpowiada on jak dłużnik główny, gdy poręczył za akceptanta lub wystawcę weksla własnego, albo jak zwrotnie zobowiąza-ny, gdy poręczył za indosanta lub wystawcę weksla trasowanego. Ustalenie osoby awalata ma zatem istotne znaczenie. Jak wiadomo, poręczyciel powinien wskazać, za kogo ręczy, a w braku takiej wskazówki uważa się, że poręczenia udzielono za wy-stawcę.

Jeżeli odpowiedzialność awalata zależy od złożenia protestu, awalista odpowiada, gdy weksel został oprotestowany. Odpowiedzialność poręczyciela zależy od tych samych aktów staranności, które powinny być podjęte w stosunku do awalata.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z 16 paź-dziernika 1985 r. poręczyciel wekslowy nie może skutecznie odwołać poręczenia również wtedy, gdy dotyczy ono weksla niezupełnego, niezawierąjącego oznaczenia

w chwili jego wystawienia sumy wekslowej i daty płatności, lecz stanowiącego bez-terminowe zabezpieczenie przyszłego długu wystawcy1

Awalista odpowiada za przyjęcie tylko wtedy, gdy awalat odpowiada za przyjęcie weksla. Gdy awalatem jest trasat, który ograniczył przyjęcie, to poręczyciel odpowiada tylko w tych samych granicach co trasat, chociaż w treści awalu tego nie zaznaczył.

Leave a Reply

Nowości