Zapytanie o cenę jest najprostszym sposobem udzielania zamówień publicznych. Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena. Tiyb ten stosowany jest wówczas, gdy przedmiotem dostawy czy zamówienia są rzeczy lub usługi ogólnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Zamawiający wysyła do kilku (nie mniej niż czterech) wykonawców ofertę, w której sprecyzowane są warunki zamówienia, a jedynym elementem do uzupełnienia jest cena usługi lub towaru. Następuje porównanie ofert i wybór oferty z najniższą ceną (art. 69 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamówienia z wolnej ręki odstępują od zasady konkurencji. Zamawiający wybiera tylko jednego dostawcę lub wykonawcę i po negocjacjach z nim zawiera umowę.

Leave a Reply

Nowości