Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę jest najprostszym sposobem udzielania zamówień publicznych. Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena. Tiyb ten stosowany jest wówczas, gdy przedmiotem dostawy czy zamówienia są rzeczy lub usługi ogólnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Zamawiający wysyła do kilku (nie mniej niż czterech) wykonawców ofertę, w której sprecyzowane są warunki zamówienia, a jedynym elementem do uzupełnienia jest cena usługi lub towaru. Następuje porównanie ofert i wybór oferty z najniższą ceną (art. 69 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamówienia z wolnej ręki odstępują od zasady konkurencji. Zamawiający wybiera tylko jednego dostawcę lub wykonawcę i po negocjacjach z nim zawiera umowę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>