Aukcja elektroniczna to tryb nowy, dający możliwość realizacji zamówienia publicznego za pomocą jednego środka komunikacji elektronicznej, tj. formularza umieszczonego na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Inne środki komunikacji elektronicznej, np. poczta elektroniczna, nie mogą być wykorzystane do składania ofert. Zapewnia to prowadzenie aukcji w sposób gwarantujący przejrzystość i w czasie rzeczywistym, co oznacza, że oferty składane przez uczestników aukcji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej już w momencie ich wprowadzania na stronę dla wszystkich zainteresowanych, bez potrzeby angażowania zamawiającego. Ten tiyb zamówień dotyczy dostaw powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych o wartości poniżej 60 000 euro.

Zamówienia publiczne na twórcze prace projektowe lub w dziedzinie kultu- ty i sztuki o wartości przekraczającej 100 000 euro są udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzedzonego konkursem, którego warunki określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Umowy w sprawach zamówień publicznych o wartości powyżej 3 000 euro wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze w postaci pisemnego protestu. Do czasu jego rozpatrzenia nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Leave a Reply

Nowości