Banki, zgodnie z art. 89 i n. pr.bank. z 1997 r. , mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Do bankowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 92 pr.bank.).

O zamierzonej emisji bank informuje Prezesa NBP na 30 dni przed jej terminem, wskazując warunki i wartość emisji. Prezes Narodowego Banku Polskiego może też określić wartość i warunki emisji bankowych papierów wartościowych, na których emisję wymagana jest jego zgoda (art. 89 pr.bank.).

Bankowy papier wartościowy służy gromadzeniu przez banki środków pie-niężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy „bankowy papier wartościowy”, a jego treść obejmuje:

– wartość nominalną

– zobowiązanie banku do:

– naliczenia określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej,

– dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej w określonych terminach osoba uprawniona nie może żądać od banku wykupu papieru przed upływem terminu, jeżeli treść papieru nie stanowi inaczej

– oznaczenie posiadacza papieru wartościowego, jeżeli jest to papier imienny, lub adnotację, że jest to papier wartościowy na okaziciela

– zasady przenoszenia praw wynikających z papieru wartościowego

– numer

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości