Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szcze-gólności do zawierania transakcji giełdowych. Członkiem giełdy może zostać:

– firma inwestycyjna, zawierająca transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta,

– inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu, zawierający transak-cje giełdowe wyłącznie na rachunek własny,

– inny podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny – pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wy-pełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.

Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie członek giełdy oraz wyjątkowo Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Członek giełdy obowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu giełdowego, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu.

Rada Giełdy może dopuścić do działania na giełdzie podmiot, który:

– posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania zezwolenia,

– daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy,

– posiada odpowiednie środki organizacyjno-techniczne zapewniające prawidło-wą i bezpieczną obsługę obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie, – jest osobą prawną.

Pisemne wystąpienie o dopuszczenie do działania na giełdzie powinno zawierać m.in.:

– skład osobowy władz i podstawowe dane dotyczące tego podmiotu, w tym za-kres działania,

– określenie wysokości kapitałów (fundusz- własnych,

– strukturę własności,

– określenie ewentualnego stosunku dominacji lub zależności wobec innych podmiotów,

– informację dotyczącą działalności na innych rynkach w zakresie określonym przez Zarząd Giełdy.

Informacja o wystąpieniu oraz dodatkowe dane o wnioskodawcy podawane są do wiadomości uczestników obrotu w zakresie określonym przez Zarząd Giełdy. W ciągu jednego tygodnia od daty publikacji każdy zainteresowany może zgłosić Zarządowi Giełdy opinię w tej sprawie.

Rada Giełdy podejmuje uchwałę o dopuszczeniu wnioskodawcy do działania na giełdzie w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wystąpienia.

Leave a Reply

Nowości