Nauczyciel ma prawo do odprawy emerytalnej – dwumiesięczne ostatnio pobierane wynagrodzenie (art. 87 Kn.). Ust. 2 ww. artykułu mówi, że nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką, który w szkole przepracował co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, przechodzący na rentę inwalidzką ze względu na trwałą niezdolność do pracy w zawodzie w pełnym wymiarze, ma prawo do odprawy pieniężnej zgodnie z art. 28, ust. 1 Kn.

Nauczyciel ma prawo do wcześniejszej emerytury, o czym mówi art. 88, ust. 1 Kn., oraz do ustalenia podstawy wymiaru rent i emerytur (DzU z 1989 r. nr 11, poz. 63 ze zm.). W skład podstawy wymiaru renty czy emerytury wchodzą wszystkie świadczenia finansowe, dodatki, nagrody, świadczenia w naturze. Artykuł 88 Kn. kończy się ust. 2a: Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez względu na wiek, w ciągu ośmiu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego. Tak więc uprawnienia branżowe, związane z art. 88 Kn. pozostawia się do 31 grudnia 2006 r. Dodatek z tytułu tajnego nauczania pozostał w mocy, a jego wysokość określa art. 90 Kn. Dodatek ten przysługuje również nauczycielom uczącym języka polskiego w szkołach polskich na terenie III Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańsk przed 1 września 1939 r.

Leave a Reply

Nowości