Szkoła i dyrektor jako jej kierownik mogą funkcjonować, jeżeli zostaną im za-pewnione określone środki finansowe. Rozdział 7. Ustawy o systemie oświaty pt. Finansowanie szkół i placówekpublicznych w art. 79, ust. 1 określa, że przedszkola publiczne, szkoły publiczne i placówki publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami budżetowymi. Określono tym samym budżetową formułę funkcjonowania szkoły. Do już omówionych obowiązków dyrektora dochodzi umiejętność zarządzania finansami szkoły, istnieje więc potrzeba ukazania, w formie bardzo skróconej, podstaw prawnych tworzenia i realizacji budżetu szkoły.

Każda szkoła korzysta z części pieniędzy publicznych, stanowiących równowartość części wytworzonych w kraju dóbr materialnych. Podstawę prawną gromadzenia i wydawania środków publicznych stanowi ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych, określonych w art. 3, oraz ich rozdysponowaniem. Robi to sektor finansów publicznych, dzielący się na sektor rządowy i sektor samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne. Dochody i przychody budżetu państwa określone ustawą tworzą środki, jakimi państwo będzie dysponowało. Wydatki i rozchody są corocznie zapisywane w ustawie budżetowej. Rząd, w szczególności minister finansów, odpowiada za realizację dochodów państwa. Wydatki państwa to przede wszystkim opłacenie kosztów bieżącego funkcjonowania sfery budżetowej, dotacje i subwencje, spłata kredytów, wydatki majątkowe, w tym inwestycje.

Leave a Reply

Nowości