W latach 1991-2005 występowała w Polsce kategoria publicznego obrotu papie-rami wartościowymi przyjęta najpierw w ustawie z 1991 r., a następnie w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. . 24 października 2005 r. weszły w tej mierze w życie przepisy trzech nowych ustaw z 29 lipca 2005 r., a mianowicie: o nadzorze nad rynkiem kapi-tałowym , o obrocie instrumentami finansowymi , o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych . Dotychczas wydano też kilkanaście aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń Rady Ministrów bądź Ministra Finansów, ogłoszonych głównie w trzech Dziennikach Ustaw z 2005 r. (nr 205, 206 i 207). Wśród tych aktów na szczególną uwagę zasługują:

– rozporządzenie Ministra Finansów z 11 października 2005 r. w sprawie pro-wadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwa-lifikowanych

– rozporządzenie Ministra Finansów z 14 października 2005 r. w sprawie szcze-gółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

– rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie infor-macji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emiten-tów lub wystawców

– rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie wa-runków, jakie musi spełniać rynek regulowany

– rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

Leave a Reply

Nowości