Ustawa gwarantuje prawo ucznia do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, stąd uchwała rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum jest na mocy art. 39, ust. 2a USO nieważna. Dyrektor może jedynie wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Jeżeli jednak uczeń ukończył 18 lat lub uczy się w szkole, w statucie której zawarte są unormowania dotyczące tej kwestii, procedura skreślenia może być podjęta. Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia jest postępowaniem administracyjnym. Konieczne jest więc zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., rodziców lub ucznia, jeżeli jest pełnoletni. Szczególnie istotne jest w tej sprawie orzeczenie NSA, stanowiące, że ucznia do 18 roku życia nie można usunąć ze szkoły, ponieważ jest on objęty obowiązkiem szkolnym. Wolno go jedynie przenieść do innej szkoły.

Organem właściwym do skreślenia ucznia z listy uczniów jest dyrektor szkoły. Jego kompetencja wynika z uchwały rady pedagogicznej, podjętej na podstawie art. 41, ust. 1, pkt 5 USO. Realizacja uchwały rozpoczyna procedurę administracyjną według art. 107 k.p.a. Ważną rolę spełnia zasięgnięcie opinii samorządu uczniowskiego, a ściślej właściwego organu tego samorządu. Opinia samorządu, w odróżnieniu od uchwały rady pedagogicznej, nie ma dla dyrektora mocy wiążącej, ale może mieć duże znaczenie w procedurze odwoławczej.

Leave a Reply

Nowości