Ważne dla nauczycieli przenoszących się do innych szkół jest orzeczenie, że w przypadku przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły w oparciu o art. 18 Karty nauczyciela nie przysługuje mu odprawa pieniężna przewidziana w art. 20 ust. 2 Kn. nawet wówczas, gdy przyczynąprzenie- sienia jest całkowita likwidacja szkoły. Sąd Najwyższy podkreślił, że przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty nauczyciela odprawa stanowi swego rodzaju rekompensatę, odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z utratą pracy. Odprawa taka nie może przysługiwać nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 Kn. do innej szkoły. Przeniesie to nie jest bowiem zwykłym sposobem zmiany stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Po przeniesieniu, jak podkreślił SN, pozostaje on z nowym pracodawcą w tym samym stosunku pracy, choć czasem na innych warunkach niż poprzednio.

Funkcjonowanie prawa oświatowego, w poważnej części prawa administracyjnego, kształtowane jest przez orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Leave a Reply

Nowości