Zamiast państwowej jednostki budżetowej funkcjonuje pojęcie jednostki bu-dżetowej gminy, powiatu czy samorządu województwa. Szkoły funkcjonują jako jednostki budżetowe. Natomiast zakładami budżetowymi są takie jednostki orga-nizacyjne sektora finansów publicznych, które:

– odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,

– pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową. Łączne dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% jego dochodów własnych. Zakładami budżetowymi mogą być przedszkola. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

Projekt planu finansowego szkoły. Plan finansowy szkoły składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza to dochody, w tej części ujmuje się ewentualne realizowane przez szkołę dochody, odprowadzane do budżetu jednostki samorządu teiytorialnego. Część druga to wydatki. Plan wydatków szkoły podstawowej obejmuje wydatki związane z nauczaniem (rozdział 80101), ponadto może obejmować wydatki związane z dowozem uczniów (rozdział 80113), oddziałem przedszkolnym (rozdział 80104) itd. W przypadku rozdziału 80101 musimy zaplanować wydatki m.in. w następujących paragrafach:

Leave a Reply

Nowości