ZUS oblicza kapitał początkowy

ZUS oblicza kapitał początkowy każdemu spełniającemu ten warunek, bez względu na to, czy przysługuje mu wcześniejsza emerytura i czy przystał do wybranego funduszu emerytalnego. Kapitał początkowy ewidencjonuje się na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

W celu obliczenia kapitału początkowego należy: – 1. Obliczyć wartość hipotetycznej emerytury, tj. wartość świadczenia, jaką ubezpieczony otrzymałby, gdyby mógł przejść na emeryturę 1 stycznia 1999 r. z uwzględnieniem okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do 31 grudnia 1998 r. Jej ustalenie następuje wg określonych w ustawie metod obliczania, tj-:

– 24% kwoty bazowej,

– po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy pełny rok okresów skład-kowych,

– po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy pełny rok okresów nie-składkowych (okresy nieskładkowe mogą być uwzględnione w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>