Maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący

Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia osób (zwanych dalej maklerami giełdowym- upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, mody-fikowania i anulowania zleceń maklerskich.

– jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

– posiada odpowiednie, zweryfikowane przez członka giełdy, kwalifikacje i do-świadczenie, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obrotu giełdowego,

Read More

Pojęcie i ogólne zasady publicznego obrotu

W latach 1991-2005 występowała w Polsce kategoria publicznego obrotu papie-rami wartościowymi przyjęta najpierw w ustawie z 1991 r., a następnie w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. . 24 października 2005 r. weszły w tej mierze w życie przepisy trzech nowych ustaw z 29 lipca 2005 r., a mianowicie: o nadzorze nad rynkiem kapi-tałowym , o obrocie instrumentami finansowymi , o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

Read More

RYMEK GIEŁDOWY

Rynkiem regulowanym, zgodnie z art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finan-sowymi, jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi do-puszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie, przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych in-strumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

Read More