Maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący

Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia osób (zwanych dalej maklerami giełdowym- upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, mody-fikowania i anulowania zleceń maklerskich.

– jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

– posiada odpowiednie, zweryfikowane przez członka giełdy, kwalifikacje i do-świadczenie, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obrotu giełdowego,

– jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz.

Członek giełdy obowiązany jest do wyznaczenia i zgłoszenia giełdzie co najmniej jednej osoby (zwanej dalej maklerem nadzorujący- nadzorującej proces prze-kazywania na giełdę zleceń maklerskich przez członka giełdy.

Za działalność maklera nadzorującego związaną z wykonywaniem jego obowiąz-ków dotyczących obrotu giełdowego całkowitą odpowiedzialność ponosi członek giełdy.

Makler nadzorujący zatrudniony przez jednego członka giełdy lub będący człon-kiem jego władz nie może być zatrudniony przez innego członka giełdy ani być członkiem władz innego członka giełdy.

– jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

– złożyła egzamin z zakresu znajomości przepisów i obowiązujących na giełdzie procedur dotyczących zasad przekazywania na giełdę zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań,

– jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz.

Do maklerów nadzorujących zatrudnionych przez zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność na giełdzie bez otwierania oddziału na terytorium Polski nie stosuje się wymogu złożenia egzaminu, jeżeli kandydat na maklera nadzorującego posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez zagraniczną giełdę papierów wartościowych, której zagraniczna firma inwestycyjna jest członkiem i z którą GPW posiada porozumienie, z którego wynika wzajemne uznawanie kompetencji maklerów nadzorujących.

O wpisie na listę maklerów nadzorujących decyduje na wniosek członka giełdy Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik giełdy w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Makler nadzorujący zobowiązany jest wykonywać swoje czynności zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>