Sqdy a administracja

Sądy w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej i w samym jej funkcjonowaniu w sposób wyraźny spełniają rolę kontrolną nad prawomocnością wydawanych decyzji. Inna jest wprawdzie rola sądu powszechnego, który może sprawować kontrolę decyzji administracyjnych w przypadkach wyraźnie określonych w przepisach prawa, a inna sądu administracyjnego. Zgodnie z ustawą z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (DzU nr 153, poz. 1269), sprawują one wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Sądy administracyjne stosownie do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz. 1270) orzekają w sprawach skarg na:

– decyzje administracyjne,

– postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym,

– postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym,

– inne czynności administracyjne dotyczące przyznania, stwierdzenia lub uznania uprawnienia lub obowiązku,

– akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji rządowej,

– akty organów jednostek samorządu terytorialnego podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,

– akty nadzoru nad działalnościąjednostek samorządu terytorialnego.

Sąd administracyjny bada i orzeka o legalności zaskarżonej decyzji

Sąd administracyjny bada i orzeka o legalności zaskarżonej decyzji. Dochodzi do tego w przypadku wniesienia skargi na decyzję administracyjną. W razie stwierdzenia niezgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, sąd administracyjny uchyla go, stwierdza jego nieważność lub niezgodność z prawem. Sąd administracyjny, jako powołany do rozpatiywania wyłącznie zgodności decyzji z prawem, może:

– oddalić skargę, gdy nie zachodzi niezgodność zaskarżonego aktu admini-stracyjnego z prawem,

– uwzględnić skargę, obalając akt i jego skutki prawne,

– odrzucić skargę, jeżeli braki formalne skargi nie pozwalają uruchomić procedury sadowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>