Określony w art. 15 USO obowiązek szkolny

Określony w art. 15 USO obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizowany jest również przez dzieci obywateli polskich przebywających za granicą. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (DzU nr 194, poz. 1986), by umożliwić realizację obowiązku szkolnego, zakłada się i prowadzi przy placówkach dyplomatycznych szkoły, szkolne punkty konsultacyjne oraz zespoły szkół. Dzieci realizują obowiązek szkolny przez:

– uczęszczanie do szkoły realizującej ramowy plan nauczania,

– uczestniczenie w kształceniu na odległość, obejmującym realizację ramowego planu,

– uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają.

Rozporządzenie określa uzupełniające plany nauczania

Rozporządzenie określa uzupełniające plany nauczania w szkole określonego typu. Mówi, kto kieruje taką szkołą, jaki jest tryb wyłaniania dyrektora tej szkoły i jakie warunki muszą spełniać zatrudnieni w niej nauczyciele. Koordynacją tego kształcenia zajmuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Szkoła jest instytucją która powinna nieść pomoc swoim uczniom, szczególnie wtedy, gdy jest to pomoc specjalistyczna, wymagająca specjalnej wiedzy i specjalnych instytucji. Na podstawie rozporządzenia z 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU nr 11, poz. 114), szkoła jest zobowiązana udzielić pomocy uczniom, którzy takiej pomocy wymagają w formie:

– zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,

– klas wyrównawczych,

– klas terapeutycznych,

– zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,

– zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

– zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

– porad dla uczniów,

– porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

W dalszej kolejności rozporządzenie

– określa liczę uczestników zajęć (od 4 do 8),

– omawia zajęcia specjalistyczne, klasy wyrównawcze i terapeutyczne,

– zobowiązuje publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne do wydawania opinii w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

– akcentuje rolę i prawa rodziców w udzielaniu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej,

– akcentuje rolę pomocy psychologicznej w rozwijaniu możliwości i potencjału rozwojowego uczniów,

– akcentuje rolę dyrektora szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej,

– określa szczegółowe zadania pedagoga i psychologa w szkole.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>