– 1) cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie której utworzono te środki,

– 2) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę,

– 3) remont lub odtworzenie mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

Zapisy Ustawy o systemie oświaty konstytuują środki specjaln

e w szkole lub placówce na zasadach autonomicznych. Dają one wprost prawo tworzenia tych środków w każdej szkole lub placówce bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych ze-zwoleń czy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa o systemie oświaty w art. 79, ust. 2 mówi, że przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ust. 1 (publiczne, zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego), będące jednostkami budżetowymi mogą tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Szkoły i placówki artystyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli będące jednostkami budżetowymi mogą uzyskiwać środki finansowe z tytułu działalności usługowej, wydawniczej i szkoleniowej oraz z innych źródeł określonych w przepisach o finansach publicznych. Środki te przekazywane są na ich rachunek środków specjalnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tej działalności oraz na poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły czy placówki.

Leave a Reply

Nowości