Stąd też niemal wszystkie dziedziny prawa zajmują się gospodarką. Stosunków gospodarczych dotyczą przepisy prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i karnego. W ramach tych stosunków wyodrębnia się prawo spółek handlowych i prawo upadłościowe, a także prawo bankowe i spółdzielcze, celne, dewizowe i wekslowe oraz prawo działalności gospodarczej, jak również prawo autorskie i karne skarbowe, ochronę i kształtowanie środowiska, zamówienia publiczne i ubezpieczenia społeczne. Wszystkie te dziedziny są harmonizowane z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Read the rest of this entry »

Podstawowym (wyjściowym) aktem normatywnym w tym zakresie jest Traktat z 25 marca 1957 r. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Rzymie. Obecna nazwa – Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej obowiązuje po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej 1 listopada 1993 r. z Maastricht i uwzględnia kolejne zmiany i nowele.

Read the rest of this entry »

Z przedstawionych wyżej definicji i zakresu przedmiotowego wynika, iż publiczne prawo gospodarcze jest dziedziną prawa wyodrębnioną z systemu prawa za pomocą kryterium, jakim jest przedmiot regulacji. Przedmiotem tym są stosunki społeczne powstające w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w państwie.

Read the rest of this entry »

Merkantylizm jako doktryna ekonomiczna (lub epoka gospodarcza) powstał w II połowie XVI wieku po wielkich odkryciach geograficznych i rosnącej chęci monarchów do zdobywania kolonii i powiększania własnych terytoriów państwowych. Jego intensywny rozwój wystąpił pod koniec XVII wieku, zaś schyłek w II połowie XVIII wieku. Epokę merkantylizmu charakteryzowano jako okres, w którym każda osoba była ekonomistą dla samej siebie. Merkantylizm optował więc za powiększeniem bogactwa państwa przez zachęcanie do produkcji, zwiększeniem eksportu i ograniczeniem konsumpcji krajowej. Bogactwo państwa opierało się na masowym ubóstwie i niskich płacach w celu zwiększenia konkurencyjności.

Read the rest of this entry »

W myśl art. 189 ust. 2 traktatu rzymskiego z 1957 r. rozporządzenia mają charakter powszechnie obowiązujący oraz zasięg i zastosowanie ogólne. Oznacza to, iż rozporządzenie wywołuje bezpośredni skutek prawny w stosunku do wszystkich abstrakcyjnie ujętych kategorii osób, których dotyczy określona w danym akcie prawnym sytuacja.

Read the rest of this entry »

W prawie polskim publiczne prawo gospodarcze nie stanowi zatem samodzielnej dziedziny prawa. Wiele bowiem dyscyplin prawa zawiera przepisy, które bezpośrednio lub pośrednio oddziaływują na obrót gospodarczy w państwie.

Read the rest of this entry »

Współcześnie na skutek zabiegów klasyfikacyjnych pojawiły się różne podziały i katalogi zasad polskiego publicznego prawa gospodarczego. względu na to, czy zostaną dokonane w walucie państw członkowskich (w euro) czy w walucie państw trzecich.

Read the rest of this entry »

Nowości