Akcesoryjność awalu polega na tym, że odpowiedzialność awalisty uzależniona jest od istnienia zobowiązania awalata i że odpowiada on w tych samych granicach i pod tymi samymi warunkami, jak ten, za kogo poręczył (art. 32 pr.weksl.). W konsekwencji zobowiązanie awalisty gaśnie wraz z wygaśnięciem zobowiązania głównego.

Wskazany charakter awalu sprawia, że obok zobowiązania wekslowego głównego istnieje również zobowiązanie dodatkowe awalisty, uzależnione od istnienia zobo-wiązania podstawowego, w omawianym przypadku powstałego z umowy kredytowej.

Read the rest of this entry »

Weksel in blanco jest dokumentem zawierającym co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta, złożony z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. W doktrynie przyjmuje się, że dokument z podpisem złożonym z zamiarem zobowiązania się wekslowo jest już wekslem, ale niezupełnym, na co wskazuje art. 10 pr.weksl. wspominający o „wekslu niezupełnym w chwili wystawienia”.

Read the rest of this entry »

W prawie wekslowym obowiązuje zasada ograniczenia zarzutów przysługu-jących dłużnikowi wekslowemu wobec posiadacza weksla. Celem tego ograniczenia jest ułatwienie obiegowości weksla jako papieru wartościowego na zlecenie.

Wyróżnia się dwie kategorie zarzutów, które dłużnik może podnieść przeciwko posiadaczowi weksla. Pierwszą stanowią zarzuty obiektywne, które dłużnik może skierować przeciwko każdemu wierzycielowi. Przykładowo zaliczyć można do nich: zarzut braku wyma-ganej przez prawo zdolności wekslowej, zarzut, że podpis dłużnika został sfałszowany, zarzut, że podpisujący za dłużnika nie miał należytego umocowania.

Read the rest of this entry »

Weksel jest papierem wartościowym posiadającym cechy ściśle przez prawo określone (por. art. 1 i 101 pr.weksl.), w którym wystawca albo sam przyrzeka zapłatę określonej sumy pieniężnej, albo poleca zapłatę weksla i poddaje się odpowiednim

– przewidzianym przez prawo wekslowe – rygorom prawnym.

Abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego polega na tym, że ważność zobowiązania nie zależy tu od ważności stosunku prawnego, który uzasadniał jego zaciągnięcie. Osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą więc wobec jego posiadacza zasłaniać się zarzutami opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub poprzednimi posiadaczami weksla, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę dłużnika (art. 17 pr.weksl.).

Read the rest of this entry »

Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, do obrotu na rynku regulowanym, wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości (art. 7 ust. 1 u. o of. publ.).

Do emisji listów zastawnych zastosowanie mają art. 31, 45, 47 u. o of.publ. oraz art. 31 rozporządzenia 809/204 (patrz rozdział V pkt 3).

Read the rest of this entry »

Zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-mentów finansowych do zaorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-nych emitent, którego papiery wartościowe są przedmiotem ubiegania się o dopusz-czenie do obrotu na rynku regulowanym lub są dopuszczone do obrotu na tym rynku, jest obowiązany do równoczesnego przekazywania Komisji i spółce prowadzącej ten rynek regulowany, a po upływie 20 minut od chwili przekazania tym podmiotom – także do publicznej wiadomości:

Read the rest of this entry »

Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie swojej działalności. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie swojej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

Read the rest of this entry »

Nowości
 • Charakter odpowiedzialności awalisty

  Akcesoryjność awalu polega na tym, że odpowiedzialność awalisty uzależniona jest od istnienia zobowiązania awalata i że odpowiada …
 • Wekse! in blanco

  Weksel in blanco jest dokumentem zawierającym co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta, złożony z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania …
 • Zarzuty dłużnika wekslowego wobec posiadacza weksla

  W prawie wekslowym obowiązuje zasada ograniczenia zarzutów przysługu-jących dłużnikowi wekslowemu wobec posiadacza weksla. Celem tego ograniczenia jest …
 • WEKSLE

  Weksel jest papierem wartościowym posiadającym cechy ściśle przez prawo określone (por. art. 1 i 101 pr.weksl.), w …
 • Emisja prywatna

  Oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych, w tym listów zastawnych, do obrotu na rynku regulowanym, wymaga sporządzenia …
 • Obowiązki informacyjne emitentów

  Zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-mentów finansowych do zaorganizowanego systemu obrotu …