Mimo występowania różnic doktrynalnych, zakres nauczania przedmiotu: publiczne prawo gospodarcze jest w miarę podobny. Wynika to głównie z faktu, iż podstawowym zagadnieniem tej problematyki jest stosunek państwa do gospodarki i jego aspekty prawne.

Read the rest of this entry »

Naszą wędrówkę przez orzeczenia rozpoczniemy od Trybunału Konstytucyjnego. Jego wyroki dotykają spraw najistotniejszych, zgodności stanowionego prawa z Konstytucją. Mająwpływ na kształt decyzji administracyjnych podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. A te decyzje mogą mieć istotne znaczenie dla społeczności lokalnej, którą w wyniku działań tegoż organu pozbawia się szkoły (przedszkola) wywołując protesty, często uzasadnione, rodziców i uczniów. Dwie gminy (Radomin i Olszanka) wystąpiły do TK z wnioskiem

Read the rest of this entry »

Na podstawie art. 18 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 5 i 15 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2002 r. nr 110, poz. 968), stwierdzam, że syn/córka Państwa zam ucz. klasy od dnia nie uczęszcza do szkoły.

Działania wychowawcy klasy w celu wyjaśnienia tak długotrwałej nieobecności nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Z powodu braku wyjaśnienia przyczyny absencji, wzywam Państwa/ Pana/Panią niniejszym upomnieniem do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego najpóźniej do dnia

Read the rest of this entry »

Warunkiem wprowadzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania do praktyki jest odpowiednio wczesne poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, programie i sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia. Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco oceniać ucznia, ustalić ocenę semestralną czy końco- worocznąoraz określić warunki jej poprawienia. Oceny są jawne tak dla ucznia, jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel musi uzasadnić wystawioną ocenę. Nauczyciel powinien obniżyć wymagania edukacyjne wobec ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub braki rozwojowe. W niektórych przedmiotach ważniejszy od osiągnięć będzie wysiłek ucznia w sprostaniu wymaganiom.

Read the rest of this entry »

Od roku szkolnego 2001/2002 funkcjonują zewnętrzne sprawdziany i egzaminy. Sprawdzian i egzamin są obowiązkową formą kończenia szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu (sprawdzianu), ma możliwość zdawania go do końca sierpnia w terminie ustalonym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Nieprzystąpienie do sprawdzianu czy egzaminu powoduje powtarzanie klasy. Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. reguluje również tryb przeprowadzenia egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Read the rest of this entry »

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu po-wszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Uzasadnienie faktyczne powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których odmówił dowodom wiaro- godności i mocy dowodów. Uzasadnianie prawne ma wyjaśniać podstawy prawne decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony może nie mieć uzasadnienia.

Read the rest of this entry »

– sumy czekowej,

– odsetek,

– kosztów protestu i dokonanych zawiadomień oraz innych kosztów,

– prowizji komisowej (art. 45 pr.czek.).

Podobne roszczenia może przedstawić każdy, kto czek wykupił, w stosunku do swoich poprzedników (por. art. 46 pr.czek.).

Dłużnik czekowy, przeciwko któremu wykonuje się lub można wykonać poszukiwanie zwrotne, może żądać, aby mu za zapłatą sumy regresowej wydano czek z protestem lub równoznacznym stwierdzeniem oraz pokwitowany rachunek (art. 47 pr.czek.). W ten sposób unika kosztów, jakie niewątpliwie narosłyby w związku z prowadzeniem postępowań regresowych.

Read the rest of this entry »

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi o charakterze udziałowym, emitowanymi od 1 lipca 2004 r. na podsatwie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych , która to ustawa została głęboko znowelizowana ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , jak też ustawą z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .

Read the rest of this entry »

Podstawę wymiaru składek ubezpieczonych stanowi uzyskany przychód. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być większa niż kwota odpowiadająca trzy- dziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Powyżej tej kwoty ZUS nie pobiera składek na te dwa ubezpieczenia. Stopy procentowe składek wynoszą:

Read the rest of this entry »

Komisja orzekająca w sprawach o naruszanie dyscypliny finansów publicznych wymierza karę według swego uznania w granicach przewidzianych w ustawie, biorąc pod uwagę stopień winy oraz skutki i stopień szkodliwości czynu.

Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Obejmuje ona:

Read the rest of this entry »

Konosament jest ściśle związany z morskim obrotem handlowym. Może on być wystawiony zarówno przy wykonywaniu umowy czarterowej, tzn. wówczas, gdy przewoźnik zobowiązuje się oddać do załadowania cały statek bądź też określoną jego część, jak i w przypadku umowy bukingowej, a więc wtedy, gdy zobowiązuje się on jedynie do przewiezienia określonego w umowie ładunku.

Read the rest of this entry »

Elementem składowym statutu szkoły jest wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Jego podstawą jest rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046). Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i w realizowanych w szkole programach nauczania. Na tej podstawie formułowana jest ocena. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

Read the rest of this entry »

Nowości
 • Publiczne prawo gospodarcze jako najmłodszy nauczany przedmiot

  Mimo występowania różnic doktrynalnych, zakres nauczania przedmiotu: publiczne prawo gospodarcze jest w miarę podobny. Wynika to głównie …
 • W pozwie

  Naszą wędrówkę przez orzeczenia rozpoczniemy od Trybunału Konstytucyjnego. Jego wyroki dotykają spraw najistotniejszych, zgodności stanowionego prawa z …
 • UPOMNIENIE

  Na podstawie art. 18 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. …
 • Statut szkoły określa

  Warunkiem wprowadzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania do praktyki jest odpowiednio wczesne poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, …
 • Sprawdziany i egzaminy

  Od roku szkolnego 2001/2002 funkcjonują zewnętrzne sprawdziany i egzaminy. Sprawdzian i egzamin są obowiązkową formą kończenia szkoły. …
 • Postanowienie to uregulowany przepisami k.p.a.

  Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu po-wszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, …