Category Papiery Wartościowe

Szczególny status prawny tzw. spółki publicznej

Ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Według art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-mentów finansowych do zaorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-nych, kto:

– osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

Strony: 1 2

Read More

Przeniesienie praw z weksla na zlecenie – indos

Weksel jest ze swej natury papierem wartościowym na zlecenie. Oznacza to, zgodnie z art. 11 pr.weksl., że każdy weksel można przenieść przez indos, choćby nawet nie opiewał wyraźnie na zlecenie.

Rozwiązanie przewidziane w tym przepisie nadaje wekslom z inkorporowanymi w nich wierzytelnościami wyraźny charakter obiegowy. Jeśli więc wystawca weksla chce wyłączyć obiegowy charakter weksla, musi dać temu wyraz w jego treści, zaznaczając, iż jest to dokument: „nie na zlecenie”, „imienny” lub „bez prawa indoso- wania”. Tylko w takim przypadku remitent nie będzie mógł puścić weksla w obieg za pomocą indosu, wierzytelność wekslową zaś będzie można przenieść tylko w trybie i ze skutkami cesji.

Read More

Maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący

Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia osób (zwanych dalej maklerami giełdowym- upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, mody-fikowania i anulowania zleceń maklerskich.

– jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

– posiada odpowiednie, zweryfikowane przez członka giełdy, kwalifikacje i do-świadczenie, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obrotu giełdowego,

Read More

Pojęcie i ogólne zasady publicznego obrotu

W latach 1991-2005 występowała w Polsce kategoria publicznego obrotu papie-rami wartościowymi przyjęta najpierw w ustawie z 1991 r., a następnie w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. . 24 października 2005 r. weszły w tej mierze w życie przepisy trzech nowych ustaw z 29 lipca 2005 r., a mianowicie: o nadzorze nad rynkiem kapi-tałowym , o obrocie instrumentami finansowymi , o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

Read More

RYMEK GIEŁDOWY

Rynkiem regulowanym, zgodnie z art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finan-sowymi, jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi do-puszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie, przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych in-strumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

Read More