Category Papiery Wartościowe

Statut szkoły określa

Warunkiem wprowadzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania do praktyki jest odpowiednio wczesne poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, programie i sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia. Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco oceniać ucznia, ustalić ocenę semestralną czy końco- worocznąoraz określić warunki jej poprawienia. Oceny są jawne tak dla ucznia, jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel musi uzasadnić wystawioną ocenę. Nauczyciel powinien obniżyć wymagania edukacyjne wobec ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub braki rozwojowe. W niektórych przedmiotach ważniejszy od osiągnięć będzie wysiłek ucznia w sprostaniu wymaganiom.

Read More

Sprawdziany i egzaminy

Od roku szkolnego 2001/2002 funkcjonują zewnętrzne sprawdziany i egzaminy. Sprawdzian i egzamin są obowiązkową formą kończenia szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu (sprawdzianu), ma możliwość zdawania go do końca sierpnia w terminie ustalonym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Nieprzystąpienie do sprawdzianu czy egzaminu powoduje powtarzanie klasy. Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. reguluje również tryb przeprowadzenia egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Read More

Postanowienie to uregulowany przepisami k.p.a.

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu po-wszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Uzasadnienie faktyczne powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których odmówił dowodom wiaro- godności i mocy dowodów. Uzasadnianie prawne ma wyjaśniać podstawy prawne decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony może nie mieć uzasadnienia.

Read More

Posiadacz czeku może żądać od zobowiązanego zwrotnie:

– sumy czekowej,

– odsetek,

– kosztów protestu i dokonanych zawiadomień oraz innych kosztów,

– prowizji komisowej (art. 45 pr.czek.).

Podobne roszczenia może przedstawić każdy, kto czek wykupił, w stosunku do swoich poprzedników (por. art. 46 pr.czek.).

Dłużnik czekowy, przeciwko któremu wykonuje się lub można wykonać poszukiwanie zwrotne, może żądać, aby mu za zapłatą sumy regresowej wydano czek z protestem lub równoznacznym stwierdzeniem oraz pokwitowany rachunek (art. 47 pr.czek.). W ten sposób unika kosztów, jakie niewątpliwie narosłyby w związku z prowadzeniem postępowań regresowych.

Read More

Pojęcie i rodzaje funduszy inwestycyjnych w prawie polskim

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi o charakterze udziałowym, emitowanymi od 1 lipca 2004 r. na podsatwie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych , która to ustawa została głęboko znowelizowana ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , jak też ustawą z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .

Read More

Podstawę wymiaru składek ubezpieczonych stanowi

Podstawę wymiaru składek ubezpieczonych stanowi uzyskany przychód. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być większa niż kwota odpowiadająca trzy- dziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Powyżej tej kwoty ZUS nie pobiera składek na te dwa ubezpieczenia. Stopy procentowe składek wynoszą:

Read More

Komisja orzekająca w sprawach o naruszanie dyscypliny finansów

Komisja orzekająca w sprawach o naruszanie dyscypliny finansów publicznych wymierza karę według swego uznania w granicach przewidzianych w ustawie, biorąc pod uwagę stopień winy oraz skutki i stopień szkodliwości czynu.

Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Obejmuje ona:

Read More

K0SM0SAS1EMTY

Konosament jest ściśle związany z morskim obrotem handlowym. Może on być wystawiony zarówno przy wykonywaniu umowy czarterowej, tzn. wówczas, gdy przewoźnik zobowiązuje się oddać do załadowania cały statek bądź też określoną jego część, jak i w przypadku umowy bukingowej, a więc wtedy, gdy zobowiązuje się on jedynie do przewiezienia określonego w umowie ładunku.

Read More

Elementem składowym statutu szkoły jest

Elementem składowym statutu szkoły jest wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Jego podstawą jest rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046). Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i w realizowanych w szkole programach nauczania. Na tej podstawie formułowana jest ocena. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

Read More

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych

Z dniem 1 września 2004 r. wchodzi w życie zapis art. 14 ust. 3 USO mówiący, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zapewnienie warunków do realizacji tego obowiązku spoczywa na gminie.

Read More

Dyrektor ma inne zdanie niż wójt

Zdarza się, i nie należy to do wyjątków, że dyrektor ma inne zdanie niż wójt, starosta czy ich przedstawiciele na temat kierowanej przez siebie placówki lub polityki oświatowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Owa różnica zdań może doprowadzić do rozwiązań ostatecznych. Było nim odwołanie z funkcji dyrektora w trybie natychmiastowym dyrektora zespołu szkół w czerwcu 2000 r., czy dyrektora zespołu szkół zawodowych w czerwcu 2001 r., a więc w czasie trwania roku szkolnego. Zastosowano przepis art. 38 Ustawy o systemie oświaty umożliwiający takie działanie w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Czy jednak różnice poglądów mogą być takimi przypadkami? Uchwałę dymisjonującą dyrektorów unieważnili wojewodowie. Odwołanie w trakcie roku szkolnego, równoznaczne ze zwolnieniem pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika, może nastąpić tylko w rzeczywiście wyjątkowych sytuacjach. Za-rządy powiatów zaskarżyły rozstrzygnięcia wojewodów do NSA. Rzecznik jednego z powiatów tłumaczył, że ponieważ ustawa nie precyzuje i nie definiuje, co jest szczególnym przypadkiem, skonkretyzować i ocenić musi to organ prowadzący szkołę. NSA podzielił stanowiska wojewodów i oddalił skargi powiatów. Odwołanie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego może nastąpić tylko w nadzwyczajnych okolicznościach. Nie może to być utrata zaufania czy niewłaściwe w ocenie zarządu kierowanie zespołem. Organ prowadzący ma inne możliwości rozstania się z dyrektorem szkoły, którego nie akceptuje, ale nie powinien stosować tak drastycznych środków, wymagających naprawdę poważnych zarzutów – orzekł w sentencji wyroku NSA (powiat piski). Dyrektor ZSZ, który nie akceptował polityki organu prowadzącego szkołę, wyrażał to w formach przyjętych w krajach demokratycznych, przy okazji sesji Rady powiatu, w publikowanych artykułach i oficjalnych pismach. Domaganie się całkowitej subordy- nacji nie jest najlepszym sposobem na podejmowanie decyzji o modelu oświaty (powiat Wyszków).

Read More

Prawo w gospodarce odgrywa podstawową rolę

Stąd też niemal wszystkie dziedziny prawa zajmują się gospodarką. Stosunków gospodarczych dotyczą przepisy prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i karnego. W ramach tych stosunków wyodrębnia się prawo spółek handlowych i prawo upadłościowe, a także prawo bankowe i spółdzielcze, celne, dewizowe i wekslowe oraz prawo działalności gospodarczej, jak również prawo autorskie i karne skarbowe, ochronę i kształtowanie środowiska, zamówienia publiczne i ubezpieczenia społeczne. Wszystkie te dziedziny są harmonizowane z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Read More